Pencampwriaeth Rhwyfo
Dan Do Cymru 2020

Cwestiynau


Yn gyntaf oll, cofiwch mai bodau dynol ydym. Rydyn ni (Mike, Dan a’r tîm) yn cynnal y digwyddiad hwn drwy lafur cariad sy’n deillio o flynyddoedd lawer o foddhad yn y chwaraeon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar e-bost, dros y ffôn, drwy neges destun, ar Facebook, drwy golomen negesi... fel bynnag y mynnoch!

 

Gan ein bod yn trafod y pwnc hwn, dyma restr o gwestiynau cyffredin sy’n ein cyrraedd...

COFRESTRU

Pwy all gofrestru i gymryd rhan ym mhencampwriaeth dan do Cymru? Unrhyw un. Yn flaenorol, rydym wedi croesawu cystadleuwyr o wledydd mor bell â Rwsia, Sbaen a Ffrainc. Mae croeso i bawb.

Pwy all gofrestru i gymryd rhan ym mhencampwriaeth dan do YSGOLION Cymru? Unrhyw un o oedran ysgol. Ysgol wladol / gramadeg / preifat / gartref / o bell neu agos. Os ydych o oedran ysgol, mae croeso i chi gymryd rhan yn y ras.

Pryd yw’r fan hwyraf y gallaf newid fy manylion cofrestru? Cyn i’r cyfnod cofrestru gau, a dim ond os oes lle yn yr amserlen ar ôl hynny.

AMSERLEN Y RAS

Pryd fydd amserlen y ras yn cael ei chyhoeddi? Rhai dyddiau ar ôl i’r cyfnod cofrestru gau, a gan amlaf y dydd Sadwrn/ Sul cyn y digwyddiad. Rydym yn rhoi cymaint o rybudd i chi â phosibl.

A fyddwch yn cyhoeddi enwau’r bobl sydd wedi cofrestru? Nid ydym yn cyhoeddi enwau’r bobl sydd wedi cofrestru. Os ydych yn dymuno gwirio eich manylion cofrestru/ categori, yna ffoniwch y pencadlys ar 02920 353912 neu anfonwch e-bost at WelshIRC@cardiff.gov.uk.

PWYSAU YSGAFN

Beth yw’r cyfyngiadau pwysau ar gyfer y categorïau pwysau ysgafn? Rydym yn dilyn rheoliadau pwysau gaeaf FISA – sef nid yn fwy na 75kg i ddynion a 61.5kg i fenywod.

Pa mor gynnar y gall cystadleuwyr pwysau ysgafn gofnodi eu pwysau? Gellir defnyddio’r glorian drwy’r dydd, ond dim ond hyd at 2 awr cyn amser eich ras pwysau ysgafn cyntaf y ceir llofnodi’r dystysgrif bwysau. Rydym ond yn gofyn i gystadleuwyr pwysau ysgafn bwyso unwaith ar gyfer y diwrnod cyfan, ni waeth faint o ddigwyddiadau y maen nhw’n cymryd rhan ynddynt.

Ble mae cystadleuwyr pwysau ysgafn yn mynd i bwyso? Rydym yn trefnu man breifat i ffwrdd o lygaid cyhoeddus, sy’n cael ei goruchwylio gan ddyfarnwr cymwysedig Rhwyfo Prydain. Gweler arwyddion i’ch tywys i’r fan hon ger y ddesg gofrestru.

Beth sy’n digwydd os wyf wedi fy nghofrestru ar gyfer ras pwysau ysgafn ac yn methu â phwyso o dan y pwysau gofynnol ar ddiwrnod y digwyddiad? Bydd gan gystadleuwyr pwysau ysgafn nad ydynt yn cyrraedd y pwysau gofynnol yr hawl i rasio. Byddwn yn newid eu categori a’u rhoi yn y digwyddiad pwysau trwm, ac yn eu cynnwys yng nghanlyniadau’r cystadlaethau pwysau trwm os yn bosibl.

 

LLEOLIAD

A oes modd parcio yn y lleoliad? Oes, mae parcio am ddim ar y safle ar sail y cyntaf i’r felin.

Sut y mae cyrraedd y lleoliad? Ein lleoliad yw Canolfan Hamdden Trem Y Môr, CF11 7HB. Gweler dolen i fap Google ar y dudalen hafan.

 

BWYD/ DIOD

A allaf ddod â bwyd fy hun i’r lleoliad? Gallwch, er bod amrywiaeth o ddewisiadau bwyd i’w brynu ar y diwrnod y tu fewn i’r lleoliad, os oes well gennych. NI CHANIATEIR bwyd yn yr arena rasio ei hun er mwyn sicrhau bod yr ardal yn cael ei chadw’n lân ac yn barod ar gyfer rasio.

 

ARIAN

Ni allaf gymryd rhan mwyach. Oes modd i mi gael ad-daliad? Ni ellir ad-dalu’r ffioedd cofrestru ar ôl y dyddiad cau (gweler yr hafan am y dyddiad). Gallwch gael ad-daliad o 80% os ydych yn tynnu allan cyn y dyddiad cau. Yn anffodus, codir ffi arnom i brosesu’r taliadau (sy’n dod i mewn ac sy’n mynd allan) ac felly ni ellir ad-dalu’r rhain. Gwneir yr ad-daliadau o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl cael e-bost o gadarnhad gan dîm dan do Cymru.

 

COFRESTRU AR GYFER DIGWYDDIADAU TÎM

Sut wyf yn cofrestru tîm cyfnewid? Er mwyn cofrestru tîm cyfnewid, rhaid i chi enwebu capten yn gyntaf. Wrth i’r capten gofrestru ar gyfer y categori cyfnewid a ddewiswyd, gofynnir iddo/iddi roi manylion personol aelodau eraill y tîm. Dim ond un person o’r tîm cyfnewid sydd angen cwblhau’r broses gofrestru.

Y RAS

Ar ba wrthiant (ffactor llusgiad) y dylai’r peiriant rhwyfo fod arno wrth rasio? Gall pob unigolyn ddefnyddio gosodiad gwrthiant o’i ddewis ar gyfer y peiriant rhwyfo. Ni ellir newid y gwrthiant ar ôl i’r ras gychwyn. Gallwch ofyn am help gan swyddog cynorthwyo ar y diwrnod.

DIGWYDDIADAU I FYFYRWYR

Oes modd i mi gofrestru drwy BUCSScore? Nac oes. Mae cofrestru drwy BUCSScore yn eich cofrestru ar gyfer pencampwriaeth dan do BUCS. Bydd dal rhaid i chi gofrestru drwy www.wirc.wales er mwyn sicrhau bod eich cofrestriad wedi’i gynnwys.

CANLYNIADAU

Sut allaf weld y canlyniadau? Rydym yn rhoi’r canlyniadau ar y wefan https://www.wirc.wales/results/, ar y grŵp Facebook ac yn anfon copi mewn e-bost at bawb a gofrestrodd ar gyfer y flwyddyn honno. Anfonir y canlyniadau o fewn wythnos ar ôl y digwyddiad gan amlaf.